Dane teleadresowe

ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 2
44-300 Wodzisław Śląski


tel. 32 455-25-74

kontakt@muzeum.wodzislaw.pl


NIP: 647-22-25-933
GPS: 50.00240°N, 18.46492°E

Godziny pracy biur Pałacu

poniedziałek – piątek: 730 - 1530

Godziny otwarcia wystaw

PONIEDZIAŁEK

NIECZYNNE

WTOREK

8.00-14.00

ŚRODA

8.00-14.00

CZWARTEK

8.00-14.00

PIĄTEK

14.00-20.00

SOBOTA

9.00-15.00

NIEDZIELA

12.00-18.00

Ceny biletów

Wszystkie atrakcje Pałacu są bezpłatne
WYZWANIE KOPERNIKA - REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU

„Wyzwanie Mikołaja Kopernika”

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu organizowanego przez organizatora: Muzeum w Wodzisławiu Śląskim.


 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego pod adresem www.facebook.com w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będących własnością Facebook, Inc. z siedzibą w Palo Alto, Stany Zjednoczone Ameryki. Facebook Inc. nie jest organizatorem konkursu.
 

3. Definiuje się następujące pojęcia:

 1. Organizator - Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, z siedzibą w Wodzisławiu ul. Ks. Płk. W. Kubsza 2, 44-300 Wodzisław Śląski, posiadające nr REGON: 001003970, NIP: 647-22-25-933, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego pod numerem III/2000 w porozumieniu z Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa, posiadające nr REGON: 140603313, NIP: 701-002-51-69, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 2/06.
 2. Regulamin – niniejszy dokument;
 3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, biorąca udział w konkursie. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub też inne osoby biorące udział w przygotowaniu konkursu, jego realizacji oraz ich krewni i powinowaci do pierwszego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa;
 4. Komisja Konkursowa – osoby fizyczne będące przedstawicielami Organizatora, oceniające nadesłane Zgłoszenia Konkursowe i decydujące o przyznaniu Nagród;
 5. Zgłoszenia Konkursowe – zdjęcie odkrycia dokonanego na wystawie SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności wraz z krótkim opisem wyjaśniającym.  Zdjęcie zostaną umieszczone w formie komentarzy pod opublikowanym ogłoszeniem z informacją o konkursie na profilu społecznościowym Organizatora Facebook pod linkiem: https://www.facebook.com/PalacDietrichsteinow/ z tym zastrzeżeniem, że profil Uczestnika musi zawierać ustawienia prywatności umożliwiające Organizatorowi wgląd do opublikowanych przez Uczestnika materiałów.
 6. Nagrody – 3 pakiety po 2 vouchery wstępu do Centrum Nauki Kopernik i 4 pakiety po 2 vouchery wstępu do Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
 7. Laureat – zwycięzca wybrany w głosowaniu internetowym, który uzyskał najwięcej polubień pod swoim zdjęciem. Zostaną wybrani 4 laureaci.
   

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, związany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.

 

II.

ZASADY KONKURSU

 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook pod adresem www.facebook.com
 

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 t.j. z dnia 2018.01.19).
 

3. Poprzez wpisanie Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik akceptuje treść i postanowienia Regulaminu.
 

4. Konkurs trwa od 07.02.2023 od godz. 12.00 do dnia 19.02.2023 r. do godz. 23.59 na profilu społecznościowym Organizatora.
 

5. Konkurs polega na wklejeniu zdjęcia prezentującego odkrycie dokonane na wystawie SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności z krótkim opisem wyjaśniającym - w komentarzu pod postem konkursowym. Następnie zdjęcia będą zdobywały polubienia. Fotografia, która otrzyma najwięcej polubień zdobędzie nagrodę przewidzianą w konkursie.
 

6. Każdy Uczestnik podczas przesyłania Zgłoszenia Konkursowego - komentarza na profilu Organizatora Facebook umieszcza jednocześnie wzmiankę o akceptacji Regulaminu.
 

7. Każdy Uczestnik może przesłać jedno Zgłoszenie Konkursowe. W przypadku przesłania więcej niż jednego Zgłoszenia Konkursowego przez Uczestnika, Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę pierwsze Zgłoszenie Konkursowe.
 

8. Zakazuje się publikowania Zgłoszeń Konkursowych zawierających treści naruszające dobra osobiste lub dobre imię innych podmiotów, odwołujące się do treści faszystowskich, komunistycznych, propagujących totalitarne systemy polityczne, treści pornograficzne, pedofilskie będą przez Organizatora usuwane i nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu.
 

9. Zgłoszenia Konkursowe są jawne. Publikacja Zgłoszeń Konkursowych jest uwarunkowana zasadami/ustawieniami technicznymi danego portalu społecznościowego. Konkurs jest nieodpłatny.
 

10. Zobowiązuje się Uczestników do poszanowania dóbr osobistych i dobrego imienia innych Uczestników.
 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu osób nie respektujących Regulaminu.
 

12. Konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy.
 

13. Spośród Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa wybierze czterech Laureatów z największą liczbą głosów pozytywnych. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do dnia 19.02.2023r. na profilu Facebook Organizatora.
 

14. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 

15. Organizator zastrzega sobie wybór mniej niż czterech Laureatów.

 

16. Po wyborze Laureatów, Organizator skontaktuje się z Laureatami z prośbą o wyrażenie zgody na opublikowanie imienia i nazwiska lub pseudonimu Laureata ze wskazaniem jako zwycięzca konkursu na stronie Organizatora https://www.facebook.com/PalacDietrichsteinow/ oraz uzgodni sposób przekazania Nagród.

 

III.

PRAWA AUTORSKIE

 

 

1. Poprzez wysłanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego, udziela on Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji na rozporządzanie i korzystanie z praw autorskich majątkowych do Zgłoszenia Konkursowego (utwór) w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j. z dnia 2018.06.21) na następujących polach eksploatacji:
 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym..
 

2. Uczestnik upoważnia Muzeum do wykonywania praw zależnych do Zgłoszenia Konkursowego oraz korzystania z opracowań Zgłoszenia Konkursowego na polach eksploatacji określonych w punkcie 1 wyżej.
 

3. Uczestnik, który prześle Zgłoszenie Konkursowe, której publikacja przez Organizatora w jakikolwiek sposób naruszy prawo, prawa lub prawnie chronione dobra osób trzecich, będzie zobowiązany do zaspokojenia wszelkich roszczeń tych osób. Jeżeli takie roszczenia zostaną zaspokojone przez Organizatora, Uczestnik będzie zobowiązany do naprawienia Organizatorowi wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu.

 

IV.

NAGRODY

 

 1. Nagrodami w konkursie są:
  1. 3 pakiety po 2 vouchery wstępu do Centrum Nauki Kopernik;
  2. 4 pakiety po 2 vouchery wstępu do Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
    

2.  Jeden uczestnik konkursu może wygrać łącznie nie więcej niż 2 vouchery.
 

3. Voucher z wydrukowanym unikalnym kodem można wymienić na bilet wstępu dla jednej osoby na wystawy Centrum Nauki Kopernik lub do Planetarium w Centrum Nauki Kopernik.
 

4. Voucher jest ważny w terminie od 1 lutego 2023 do 31 maja 2023 r. Aby skorzystać z Vouchera, należy go wymienić na bilet wstępu do Centrum Nauki Kopernik lub do Planetarium Centrum Nauki Kopernik (najlepiej zrobić to z wyprzedzeniem, poprzez stronę bilety.kopernik.org.pl), zgodnie z zasadami wymiany vouchera, określonymi w § 7 Regulaminu Zwiedzania Centrum Nauki Kopernik, dostępnego na stronie www.kopernik.org.pl. Warunkiem wymiany vouchera jest dostępność wolnych miejsc, dlatego polecaną formą wymiany jest wymiana online poprzez stronę bilety.kopernik.org.pl.
 

5. Voucher nie jest imienny, nie jest przypisany do konkretnej daty i godziny. Po wymianie na bilet wstępu upoważnia do jednorazowego wejścia na wystawy w Centrum Nauki Kopernik lub na pokaz w Planetarium w Centrum Nauki Kopernik.
 

6. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę. Nie można przedłużyć terminu ważności Vouchera – niewykorzystany w terminie przepada.

7.  Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę. Nagrody w konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagrody podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.1509 t.j. z dnia 2018.08.08), z uwagi, iż ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2.000,00 złotych.
 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, szczególnie gdy:

1) nie odbierze Nagrody w wyznaczonym terminie;

2) poda błędne dane;

3) nie dokona odpowiednich czynności wskazanych w procedurze odbioru Nagrody.

 

V.

REKLAMACJE, ROSZCZENIA

 

1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z uczestnictwem w konkursie. Reklamację można zgłosić w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@muzeum.wodzislaw.pl lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 

2. Reklamację można wnieść w okresie trwania konkursu lub nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jego zakończenia.
 

3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację (np. imię, nazwisko, adres korespondencyjny) w celu poinformowania jej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W treści reklamacji należy wskazywać czego dotyczy z podaniem możliwie dokładnego opisu zaistniałego problemu.
 

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 

5. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.
 

6. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 

7. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych czy danych innej osoby. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wyłącznie osoba podająca dane osobowe.
 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników konkursu.
 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Laureata konkursu.
 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego, w tym funkcjonowanie sieci Internet, konfiguracja urządzeń Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.
 

12. Przystępując do konkursu, Uczestnik zwalania Facebook Inc, z odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone temu podmiotowi związane z organizacją konkursu.

 

VI.

DANE OSOBOWE

 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników tj. imienia i nazwiska lub pseudonimu jest Organizator. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając email na adres sekretariat@muzeum.wodzislaw.pl Podstawą przetwarzania danych osobowych Organizatora jest art. 6 ust. 1 lit. a), f) GDPR tj. zgodna osoby oraz przetwarzanie jest niezbędne do realizacji konkursu oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
 

2. Dane osobowe będę przechowywane przez okres trwania konkursu oraz okres wydania Nagród. Przechowywanie danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużone o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z wykonywaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem postanowień Regulaminu, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.
 

3. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

4. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane osobowe Uczestnika będą przekazywane do osób biorących udział w realizacji konkursu.
 

5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia konkursu, wyboru Laureatów oraz wydania Nagród.

 

 

 

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia do zakończenia procesu wydawania Nagród.
 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na profilu Organizatora. Zmiany Regulaminu nie dotyczą Zgłoszeń Konkursowych nadesłanych Organizatorowi przed datą zmiany Regulaminu.

 

Inicjatywa „SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021–2025.