Dane teleadresowe

ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 2
44-300 Wodzisław Śląski


tel. 32 455-25-74

kontakt@muzeum.wodzislaw.pl


NIP: 647-22-25-933
GPS: 50.00240°N, 18.46492°E

Godziny pracy biur Pałacu

poniedziałek – piątek: 730 - 1530

Godziny otwarcia wystaw

PONIEDZIAŁEK

NIECZYNNE

WTOREK

8.00-14.00

ŚRODA

8.00-14.00

CZWARTEK

8.00-14.00

PIĄTEK

14.00-20.00

SOBOTA

9.00-15.00

NIEDZIELA

12.00-18.00

Ceny biletów

Wszystkie atrakcje Pałacu są bezpłatne
Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.muzeum.wodzislaw.pl

Muzeum w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum w Wodzisławiu Śląskim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-02-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-25.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Elementy graficzne na stronie nie posiadają opisów alternatywnych, w związku z tym elementy graficzne strony są niedostępne dla osób korzystających z audiodeskryptorów.
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem.
 • Dokumenty pdf dostępne na stronie nie mają odpowiednio uzupełnionych znaczników title, author i description, zawierających informacji o dokumencie.
 • Strona nie posiada w kodzie HTML nawigacji ułatwiającej bezpośredni dostęp.
 • Wiele linków nie ma odpowiednio określonego celu.
 • Większość elementów na stronie nie zawiera etykiety.
 • W kodzie HTML oraz CSS można znaleźć niedziałające lub puste linki, brak poprawnych opisów alternatywnych plików graficznych, brak etykiet aria-label dla kontrolek i linków.
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków.
 • Struktury treści przekazywane wizualnie nie są dostępne dla technologii wspomagających.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Treści zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Opublikowane treści zawierają dokumentację dzieł sztuki i zabytków.
 • Opublikowane dokumenty są niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych lub zostały stworzone w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Strona została utworzona w 2008 roku, wykorzystana technologia nie pozwala na jej dostosowanie do wymogów ustawy o dostępności, wiąże się to z wykonaniem nowej strony.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-07-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-07-22.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adrian Podgórski, kontakt@muzeum.wodzislaw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324552574. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez e-mail: kontakt@muzeum.wodzislaw.pl, tel. 324552574. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Muzeum w Wodzisławiu Śląskim 44-300 Wodzisław Śląski ul. Rynek 24 Opisywany budynek to tymczasowe biura Muzeum. Mieszczą się na parterze kamienicy Rynek 24. Obiekt znajduje się w wschodniej pierzei Rynku. Dostęp do niego jest możliwy jedynie od strony Rynku. Przy wejściu znajduje się poręcz usprawniająca wejście do obiektu. Biura Muzeum są pozbawione przeszkód architektoniczych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie punkty obsługi znajdują się na parterze budynku: Biuro Dyrektora, Księgowość i Sekretariat, Działy: Archeologii, Etnologii, Edukacji, Historii. Pomieszczenia higienicznosanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, ponieważ jest to obiekt przejściowy, przekazany Muzeum tylko na czas remontu siedziby głównej. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.
 • Muzeum w Wodzisławiu Śląskim jest w trakcie modernizacji swojej siedziby, na którą pozyskał środki zewnętrzne. Zakres świadczonych usług poszerza się i zauważalna jest konieczność wykonania nowej strony. W ramach wygospodarowania wolnych środków budżetowych na ten cel zostanie wykonana nowa strona, zgodna z dzisiejszymi standardami i wymogami prawa, w tym ustawy o dostępności.
Pliki:
Deklaracja dostępności_Muzeum_2020.pdf