Oryginalny tekst pochodzi ze strony Muzeum w Wodzislawiu Śląskim (wwww.muzeum.wodzislaw.pl)

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Muzeum w Wodzisławiu Śląskim: www.muzeum.wodzislaw.pl

Muzeum w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum w Wodzisławiu Śląskim: www.muzeum.wodzislaw.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum w Wodzisławiu Śląskiem jest obiektem trzypiętrowym z czego dla zwiedzających przeznaczone są: parter i dwa pierwsze piętra. Budynek jest w pełni dostosowany do osób niepełnosprawnych. Wejście główne, jak i wszystkie przejścia wewnątrz, są pozbawione progów. Na piętro pierwsze oraz drugie można się dostać windą. Szerokość korytarzy, przejść i ekspozycji została dopasowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Na każdym piętrze znajduje się toaleta, z czego na parterze i na drugim piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się informacja wizualna na temat rozkładu pomieszczeń.
Muzeum w Wodzisławiu Śląskim nie dysponuje miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Pliki:
Raport_o_stanie_zapewniania_dostępności_2023.pdf
Drukuj stronę